RODO

 SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA LUB RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO    W CELU ZDALNEGO NAUCZANIA I KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół w Krzemieniu

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego i uczniem niepełnoletnim

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail ucznia niepełnoletniego lub e-mail rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny - art. 6 ust.1 lit. c RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko    w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) - tzw. RODO.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ws. zdalnego nauczania z dnia 20 marca 2020r.

Ogólna klauzula informacyjna


Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych w szkole:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

                       Zespół Szkół w Krzemieniu, Krzemień Pierwszy 192, tel: 158752855, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

                       Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowym i innych właściwych przepisach.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
        a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
        b. zgoda osoby
        c. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby
        d. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
  5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Gmina) i organowi nadzorczemu (Lubelski Kurator Oświaty)

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
       a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną od kliku do kilkudziesięciu lat
      b. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania
      c. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów
      d. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
    a. do dostępu do swoich danych;
    b. do sprostowania swoich danych;
    c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
    d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
    e. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania
    f. do usunięcia danych
W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
    g. do wniesienia sprzeciwu

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10. Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne z uwagi na : m.in Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Brak podania tych danych oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.,

 

Podstawy prawne:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

logo 100lecie

Kalendarz

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 2

W tygodniu 396

Wszystkie 439252

 


Copyright© Zespół Szkół w Krzemieniu