STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

W KRZEMIENIU

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 2

II. CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W ZESPÓŁ SZKÓŁ.. 2

III. ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ.. 4

1. Obowiązki Dyrektora Zespołu. 4

2. Rada Pedagogiczna. 5

3. Rada Rodziców.. 5

4. Samorząd Uczniowski 5

IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ.. 7

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ.. 12

VI. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I OBOWIĄZEK SZKOLNY.. 14

VII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.. 17

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 30

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa szkoły zawiera:
  1. Określenie Zespołu Szkół
 2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły, to jest:
  1. Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Krzemieniu
  2. Zespół Szkół w Krzemieniu 

       Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu

 1. Zespół Szkół w Krzemieniu

    Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu

 1. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół w Krzemieniu.
 2. Siedzibą Zespołu Szkół w Krzemieniu jest budynek Nr 192 położony w Krzemieniu Pierwszym.
 3. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Krzemieniu jest Gmina Dzwola.
 4. Organem nadzorującym jest Lubelski Kurator Oświaty.
 5. Zespołowi Szkół imię nadaje organ prowadzący, na wniosek rady zespołu lub wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.
 6. Cykl kształcenia trwa: 
  1. W szkole podstawowej – 6lat.
  2. W gimnazjum – 3 lata. 
 7. Zajęcia prowadzone są w oddziałach klasowych.
 8. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.
 9. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie.
 10. Zespół Szkół w Krzemieniu jest szkołą publiczną.
 11. Szkoła realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania.
 12. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa

      Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku  

      szkolnego.

II. CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W ZESPÓŁ SZKÓŁ

§ 2

 1. Cele i zadania Zespołu Szkół w Krzemieniu wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
 2. Działalność edukacyjno-wychowawczą szkoły określają:
  1. Szkolny zestaw programów nauczania, uwzględniający wymiar wychowawczy i obejmujący całą dydaktyczną działalność szkoły.
  2. Program Wychowawczy Szkoły i zintegrowany z nim Szkolny Program Profilaktyki, które zawierają treści i działania o charakterze wychowawczym i są realizowane przez wszystkich nauczycieli.
  3. Szkolny Program Profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb środowiska, z którego oni pochodzą.
 3. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
 4. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności i wolności.
 5. Cele szkoły określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami są osiągane poprzez:
  1. Realizację zadań zespołów nauczycielskich.
  2. Wewnętrzny system oceniania uczniów, zwany w skrócie – WSO.
  3. Sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, zwłaszcza nad:
 6. Uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez    
 1. Uczniami mającymi znaczne opóźnienie w opanowaniu wiadomości z obowiązkowych przedmiotów     

     nauczania poprzez organizację zajęć dodatkowych.

 1. Opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna;
  1. Formy opieki i pomocy nad uczniami potrzebującymi wsparcia:
   1. zorganizowanie zajęć świetlicowych,
   2. umożliwienie spożywania posiłków,
   3. udzielanie pomocy w postaci bezpłatnego dożywiania,
   4. system zapomóg,
   5. zwalnianie z opłat na ubezpieczenie i inne składki,
   6. prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
   7. pomoc pedagoga szkolnego.

 1. Formy współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:
  1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Janowie Lubelskim, kierowanie na odpowiednie badania uczniów mających problemy z nauką, sprawiających problemy wychowawcze,
  2. Poradnictwo w sprawie wyboru przyszłej szkoły i zawodu,
  3. Spotkania profilaktyczne dotyczące zagrożeń patologicznych,
  4. Współpraca z lekarzem, stomatologiem i pielęgniarką szkolną,
  5. Spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji i straży pożarnej.
  6. Formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:
   1. Bieżące przekazywanie rodzicom zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole,
   2. Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i WSO,
   3. Informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci,
   4. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i problemów w nauce,
   5. Organizowanie imprez szkolnych wspólnie z rodzicami,
   6. Przekazywanie porad rodzicom dotyczących dalszego kształcenia dziecka,
   7. Angażowanie rodziców do pomocy szkole,
   8. Wymiana informacji odnośnie problemów zdrowotnych uczniów,
   9. W miarę potrzeb organizowanie spotkania z przedstawicielami instytucji zajmujących się problemami dzieci i młodzieży,
   10. Organizowanie spotkań wychowawcy celem przekazania informacji o uczniach – minimum raz na kwartał,
   11. Rodzice bez ograniczeń mogą kontaktować się z wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem szkoły w sprawach dotyczących dzieci.
   12. Wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć z wyborem kierunków kształcenia:
    1. Umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
      1. prowadzenie orientacji zawodowej i kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 2. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, zawodach sportowych, realizację indywidualnych programów nauczania oraz możliwość ukończenia szkoły w skróconym czasie,
  1. wyjazdy uczniów gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia organizowane przez te szkoły w ramach „Dni otwartych”.
  2. Organizowanie optymalnych warunków pracy ucznia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
  3. Umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły:
   1. Atrakcyjny i nowatorski proces kształcenia.
   2. Udział w warsztatach językowych języka angielskiego i niemieckiego.
   3. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających znaczne           

      opóźnienia w opanowaniu wiadomości z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

 1. Organizowanie nauczania indywidualnego dla dzieci niepełnosprawnych.
 2. Kształtowanie środowiska wychowawczego stosownie do warunków i wieku ucznia:
  1. Zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów.
  2. Umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  3. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez wszechstronny kontakt nauczyciela z uczniem, diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w stosunku do uczniów z zaburzeniami rozwojowymi.
  4. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi oraz ułatwienie im kontaktu z młodzieżą pełnosprawną, poradniami specjalistycznymi i lekarzem.
  5. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale czyniąc go wychowawcą.
 3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie wycieczek.
  1.  Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 
  2. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez dyrektora szkoły harmonogramu.
  3. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed i po każdej swojej lekcji. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela.
  4. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo. 

III. ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 3

 1. Organami Zespołu Szkół są:
  1. Dyrektor Zespołu Szkół.
  2. Rada Pedagogiczna.
  3. Rada Rodziców.
  4. Samorząd Uczniowski.
 2. Każdy z organów zespołu szkół ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i regulaminami pracy tych organów.

§ 4

 1. Obowiązki Dyrektora Zespołu Dyrektor Zespołu Szkół zwany dalej Dyrektorem:
  1. Reprezentuje szkołę.
  2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu.
  3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
  4. Zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej.
  5. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
  6. Realizuje uchwały RP podjęte w ramach jej kompetencji.
  7. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
  8. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
  9. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom.
  10. Zarządza środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  11. Opracowuje arkusz organizacyjny.
  12.  Dba o powierzone mienie.
  13. Wydaje polecenia służbowe.
  14. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
  15.  Mianuje nauczycieli (stopień nauczyciela kontraktowego).
  16.  Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”.
  17. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego.
  18. Reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz.
  19. Tworzy Radę Zespołu Szkół pierwszej kadencji.
  20. Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
  21. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
  22. Prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
  23. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami.
 2. Rada Pedagogiczna
  1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Krzemieniu (zwana dalej Radą) jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
  2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.
  3. Uchwały RP podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady.
  4. Zebrania RP są protokołowane, uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.
  5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności w oparciu o ustawę o systemie oświaty i akty prawne wydane na jej podstawie.
 4. Zatwierdzanie planu pracy Zespołu Szkół.
 5. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji.
 6. Przygotowanie projektu statutu, jego zmian oraz uchwalanie go w Zespole Szkół.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole Szkół.
 8. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 9. Opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.
 10. Opiniowanie wniosku Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.
 11. Opiniowanie projektu organizacji pracy szkoły i tygodniowego podziału godzin.
 12. Opiniowanie projektu finansowego.
 13. Delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 14. Występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołaniu z funkcji dyrektora.
 15. Ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym wyników ustalonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu  doskonalenia pracy szkoły.
 16. Rada Rodziców
 17. Występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświatowych.
  1. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
  2. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły.
  3. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.
  4. Współuczestniczy w opracowaniu Programu Wychowawczego i Profilaktyki Zespołu Szkół.
  5. Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu  Szkół.
  6. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:
 18. Kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców.
 19. Organa Rady Rodziców, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji.
 20. Tryb podejmowania uchwał.
 21. Zasady wydatkowania funduszy.
 22. Regulamin opracowuje Rada Rodziców, który jest zatwierdzany przez zebranie ogólne.
 23. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.

 1. Samorząd Uczniowski
 2. W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.
 4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.
 5. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
 7. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
 8. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 9. Prawo do organizacji życia szkolnego, redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej.
 10. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu Dyrektorem.
 11. Prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, jeśli sytuacja kadrowa na to pozwala.
  1. Samorząd Uczniowski opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
  2. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
 12. Oceniania, klasyfikowania i promowania.
 13. Form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
  1. trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,
  2. dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.
  3. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o swój regulamin.

§ 5

 1. Bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach odbywa się za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół poprzez:
  1. Tablicę ogłoszeń.
  2. Zebrania klasowe rodziców.
  3. Zebrania ogólne rodziców.
  4. Zebrania Rady Pedagogicznej.
  5. Zebrania Rady Rodziców.
  6. Zebrania Samorządu Uczniowskiego.
  7. Stronę internetową Szkoły.

§ 6

 1. Zasady współdziałania organów Zespołu Szkół:
  1. Dyrektor Szkoły – Rada Rodziców:
   1. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.
   2. Planowanie wydatków.
   3. Planowanie pracy szkoły.
   4. Organizowanie imprez szkolnych.
   5. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie efektywności pracy szkoły.
   6. Współpraca na rzecz kształcenia i wychowania dzieci.
   7. Dyrektor Szkoły – Rada Pedagogiczna:
    1. Współpraca w zakresie wprowadzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
    2. Ustalanie prowadzonych nieodpłatnie zajęć pozalekcyjnych.
    3. Zbieranie informacji i opinii o pracy szkoły w celu podniesienia efektywności nauczania.
    4. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
    5. Współpraca w zakresie tworzenia planów pracy szkoły.
    6. Dyrektor Szkoły – Samorząd Uczniowski:
     1. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym.
     2. Współpraca w zakresie realizacji Programu Wychowawczego Szkoły i programów nauczania,
     3. Zbieranie informacji w zakresie przestrzegania praw ucznia.
     4. Działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.
     5. Rada Pedagogiczna – Rada Rodziców:

1) Współpracują w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy współpracy uwzględniają:

 1. udzielanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów lub trudności w nauce, porad 

    w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

 1. działanie na rzecz dobra dzieci i młodzieży,
 2. wspomaganie szkoły w realizacji jej statutowych zadań,
 3. tworzenie klimatu dla oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych,
 4. planowanie zakupów pomocy dydaktycznych z funduszy Rady Rodziców.
 5. Rada Pedagogiczna – Samorząd Uczniowski:
  1. Współpraca w zakresie tworzenia planów pracy szkoły.
  2. Współpraca w zakresie realizacji Programu Wychowawczego Szkoły i programów nauczania.
  3. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
  4. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
  5. Rada Rodziców – Samorząd Uczniowski:
   1. Wyrażanie opinii na temat pracy szkoły, programów nauczania.
   2. Wyrażanie opinii i wniosków na temat przestrzegania praw ucznia.
   3. Opiniowanie dokumentacji szkolnej.
   4. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 6. Sposoby rozwiązywania konfliktów:
  1. Dyrektor Zespołu Szkół rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej.
 7. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 8. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
 9. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Zespołu Szkół i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
 10. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący.
  1. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się następujące postępowanie:
   1. Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego oddziału.
   2. Przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie.
   3. Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
   4.  W sprawach spornych wynikłych między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustala się następujące postępowanie:
    1. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna za pośrednictwem wybranych członków zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół.
    2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego rozstrzyga kwestie sporne
 11. czas na podjęcie decyzji – 5 dni.
  1. decyzja Dyrektora jest ostateczna.
  2. W sprawach konfliktowych między Dyrektorem i Radą Rodziców spór rozstrzyga Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego (w ciągu 7 dni).
 12. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.
  1. Spór między Dyrektorem i Radą Pedagogiczną jest rozstrzygany przy udziale przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 13. W przypadku nie rozstrzygnięcia kwestii spornych zarówno Dyrektor jak i Rada Pedagogiczna mogą odwołać się do organu prowadzącego oraz do organu nadzorującego szkołę (w zależności od rodzaju konfliktu).
  1. Spór między Dyrektorem i Samorządem Uczniowskim jest rozstrzygany przy udziale przedstawicieli Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Ich decyzja jest ostateczna.

§ 7

 1. W Zespole Szkół w Krzemieniu dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora.
  1. W Zespole Szkół, który będzie liczył co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
  2.  Dyrektor Zespołu Szkół, za zgodą organu prowadzącego, może stworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.
  3.  Dyrektor sporządza zakres kompetencji i czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.
  4.  Do obowiązków wicedyrektora należy:
 2. Zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 3.  Przygotowywanie projektów następujących dokumentów: tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, kalendarza imprez szkolnych.
 4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad podległymi mu nauczycielami.
 5. Przygotowywanie projektów ocen pracy zawodowej nauczycieli.
 6. Wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje.
 7. Prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrolowanie spełniania przez nich obowiązku szkolnego.
 8. Opracowywanie materiałów analitycznych dotyczących efektów kształcenia i wychowania.
 9. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora.

IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 8

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Uchylono
 3. Uchylono
 4. Uchylono

§ 9

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół.
  1. Arkusze organizacyjne szkół uwzględniają szkolne plany nauczania.
  2. Arkusze organizacyjne Zespołu Szkół, Dyrektor sporządza w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
  3. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
  4. W arkuszach organizacyjnych zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół Szkół.
  5. Na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół, Dyrektor Zespołu,
   z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 10

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład zespołu jest oddział.
  1. Liczba uczniów w punkcie i oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
  2. Liczba uczniów w oddziałach:
  3. szkoły podstawowej klas I-III nie powinna być większa niż 25 i klas IV-VI większa  niż 30.
  4. gimnazjum – 32 uczniów.
   1. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
   2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Zespołu Szkół, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
   3. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
   4. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
   5. Języków obcych (podział jest obowiązkowy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów).
   6. Wychowania fizycznego (w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami).
   7. Informatyki (podział jest obowiązkowy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów).
   8. Ćwiczeń laboratoryjnych z chemii, techniki i fizyki (w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów).
    1. Podział na grupy uzależniony jest także od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
    2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 1.6), można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół Szkół.
 2. W Zespole Szkół jest utworzony Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

§ 11

 1. Podstawową formą pracy Zespołu Szkół są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 minut do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 2. Godzina zajęć w punkcie i oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

§ 12

 1. Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np. zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań.
  1.  Zajęcia wymienione w ust. 1 mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

§ 13

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończenia 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
  1. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
  2. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
  3. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.
  4. Klasę organizuje Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
  5. Dyrektor kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
  6.  Dyrektor po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§14

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą:
 2. Realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 4. Przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 5. Doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 6. Popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 7. Użytkownikami biblioteki szkolnej są:
 8. Nauczyciele i pracownicy szkoły.
 9. Organizacja biblioteki
 10. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:
 11. Zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
  1. Zatrudnia nauczyciela - bibliotekarza zgodnie z obowiązującymi normami, standardami
   i kwalifikacjami.
  2. Zapewnia nauczycielowi - bibliotekarzowi warunki do doskonalenia zawodowego.
  3. Przydziela środki finansowe na działalność biblioteki.
  4. Zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza.
  5. Inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych.
  6. Ocenia pracę biblioteki.
  7. Lokal biblioteki składa się z pomieszczenia, które umożliwia:
  8. Gromadzenie i opracowanie zbiorów.
  9. Korzystanie ze zbiorów biblioteki.
  10. Prowadzenie zajęć z uczniami.
  11. Korzystanie ze sprzętu komputerowego.
  12. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory i informacje. Prowadzi ewidencję i dokumentację biblioteczną:
  13. Biblioteka systematycznie i planowo gromadzi: książki czasopisma, zbiory wizualne, audialne i multimedialne.
  14. Zbiory biblioteki są dostosowane do potrzeb i poziomu użytkowników, są to:
 12. Programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
  1. Lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów.
  2. Wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej.
  3. Wydawnictwa informacyjne i albumowe.
  4. Czasopisma dla dzieci i młodzieży.
  5. Czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli.
  6. Wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli.
  7. Zbiory multimedialne na płytach CD i DVD (muzykę, filmy edukacyjne, obyczajowe, ekranizacje lektur szkolnych, książki do słuchania, multimedialne programy komputerowe).
  8. Kasety wideo.
  9. Biblioteka organizuje warsztat informacyjny: katalogi, kartoteki i księgozbiór podręczny.
  10. Biblioteka stosuje różnorodne formy udzielania informacji: ustną, wizualną, z zastosowaniem technologii informacyjnej.
  11. Biblioteka prowadzi zakładkę ”biblioteka” na szkolnej stronie internetowej.
  12. Biblioteka prowadzi pomiar czytelnictwa w szkole. Opracowuje jego wyniki i wnioski, które stanowią podstawę do korekty planów pracy biblioteki i szkoły.
  13. Czas pracy biblioteki:
 13. Czas pracy biblioteki wynosi 22 godziny w tygodniu.
  1. Godziny pracy biblioteki są ujęte  w planie lekcji.
  2. Finansowanie wydatków:
 14. Podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów.
 15. Planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły.
 16. Biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł.
  1. Dokumentacja biblioteki szkolnej
 17. Dokumentacja związana z ewidencją zbiorów:
 18. księga inwentarza głównego książek,
 19. księga zbiorów specjalnych znajdujących się w bibliotece,
 20. księga podręczników i broszur,
 21.  rejestr ubytków,
 22. dziennik biblioteki szkolnej,
 23. dokumentację statystyki wypożyczeń,
 24. dokumenty różne (regulaminy, plany pracy).
  1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza
  2. Prace organizacyjno-techniczne nauczyciela bibliotekarza:
 25. Planowanie  pracy.
 26. Prowadzenie dokumentacji  pracy biblioteki.
 27. Przedkładanie dyrektorowi szkoły zapotrzebowań finansowych biblioteki na dany rok szkolny.
 28. Troszczenie się  o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki.
 29. Troszczenie się o jakość woluminów.
 30. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników.
 31.  Prowadzenie ewidencji  zbiorów.
 32.  Organizowanie warsztatu działalności informacyjnej.
 33.  Sporządzanie statystyki wypożyczeń i odwiedzin w bibliotece.
 34. Doskonalenie  warsztatu pracy bibliotekarza  poprzez komputeryzację zbiorów.
 35.  Uczestniczenie w skontrum i selekcji księgozbioru.
  1. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza  nauczyciela bibliotekarza:
 36. Nauczyciel bibliotekarz kształtuje kulturę czytelniczą, informacyjną i medialną poprzez różnorodne formy pracy z użytkownikiem.
 37. Przekazuje wiedzę, pomaga w nabyciu umiejętności oraz wyrobieniu nawykusamokształcenia, pokazuje sposoby dotarcia do potrzebnych uczniowi informacji.
 38. Rozpoznaje problemy uczniów, wspiera ich rozwój.
 39. Wspiera działania szkoły w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów.
 40.  Prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa:
 41. konkursy,
 42. wystawy,
 43. spotkania z autorami,
 44. aktyw biblioteczny.
  1. Współpraca biblioteki z rodzicami (opiekunami prawnymi):
  2. Konsultacje z rodzicami w doborze literatury.
  3. Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
  4. Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.
  5. Uczestnictwo rodziców w akcjach wspierających rozwój czytelnictwa w szkole.
  6. Rodzice mogą korzystać z księgozbioru biblioteki zgodnie z regulaminem pracy biblioteki.
  7. Rodzice mają wgląd do dokumentacji szkoły udostępnionej w bibliotece.
  8. Zasady współpracy z innymi bibliotekami:
  9. Wspólne organizowanie imprez czytelniczych.
  10. Wymiana wiedzy i doświadczeń.
  11. Wypożyczenia między biblioteczne.
  12. Organizowanie konkursów, przeglądów, wieczornic.
  13. Zasady współpracy z Radą Pedagogiczną szkoły:
  14.   Nauczyciel bibliotekarz jest członkiem Rady Pedagogicznej.
  15.   Uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia

składa sprawozdania z pracy biblioteki.

 1. Rada pedagogiczna analizuje wyniki czytelnictwa, podejmuje wnioski do dalszej pracy.
 2. Prawa i obowiązki czytelników:
 3. Z biblioteki mogą korzystać użytkownicy wymienieni w punkcie 2.
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2-3 tygodni.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę biblioteczną jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej, antykwarycznej ceny książki zagubionej (zniszczonej).
 9. Promowanie biblioteki szkolnej w środowisku szkolnym i poza szkolnym:
 10. Biblioteka stosuje różnorodne metody i formy reklamy swojej działalności na terenie szkoły i poza szkołą.
 11. Biblioteka prowadzi współpracę z organizacjami i instytucjami wspomagającymi edukację
  i oświatę.
 12. Biblioteka kształtuje w środowisku pozytywny wizerunek szkoły.

§15

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole oraz dla wszystkich uczniów, których rodzice wyrażają potrzebę pozostawiania ich pod opieką na terenie szkoły, organizuje się świetlicę.
 2. W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupie wychowawczej, której liczebność nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 3. Świetlica jest formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 4. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
  1. Zapewnienie opieki przed i po zajęciach lekcyjnych.
  2. Zorganizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej.
  3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
  4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
  5. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
  6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
  7. Rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności.
  8. Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie.
  9. Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami uczestników świetlicy, a w miarę możliwości i potrzeb z placówkami upowszechniania kultury, Sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.
 5. Świetlica pracuje codziennie do godziny 1515.
 6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie deklaracji pisemnej ich rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Szczegółowe zasady organizacji pracy świetlicy są określone w regulaminie świetlicy i w planie dydaktyczno-wychowawczym świetlicy szkolnej.

§ 16

 1. Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada następującą bazę:
  1. 10 sal dydaktycznych.
  2. Jedną pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
  3. Salę gimnastyczną wraz z zapleczem.
  4. Boisko sportowe.
  5. Pomieszczenie biblioteczne.
  6. Pomieszczenie świetlicowe.
  7. Gabinet dyrektora i wicedyrektora.
  8. Kuchnię i stołówkę.
  9. Pokój nauczycielski.
  10. gabinet pedagoga i logopedy.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 17

 1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
  1. Do obowiązków pracowników niebędących nauczycielami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:
 2. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie Zespołu.
 4. Monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w Zespole.
 5. Bieżące informowanie Dyrektora Zespołu o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów.
 6. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 7. W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska obsługi:
  1. Sprzątaczki.
  2. Woźny.
  3. Pomoc kuchenna.

     3.7 Pomoc nauczyciela.

     3.8 Referent administracyjno-biurowy.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
 2. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje Dyrektor.

§ 18

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. Systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy:
 3.  Przestrzeganie zapisów statutowych.
 4.  Zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.
 5.  Usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie Dyrektorowi ich występowania.
 6.  W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania regulaminów.
 7.  W salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu.
 8.  Na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów.
 9.  Pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem.
 10.  Przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 11. Dbanie o poprawność językową uczniów.
 12. Stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami.
 13. Podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznej.
 14. Służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną.
 15. Wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt.
 16. Aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 17. Stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania.
 18. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 19. W Zespole zatrudnia się pedagoga, logopedę lub innych specjalistów.

Wyżej wymienieni pracownicy muszą posiadać odpowiednie wykształcenie specjalistyczne gwarantujące możliwość udzielania właściwej, zgodnej z potrzebami edukacyjnymi uczniów pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Zapoznawanie uprawnionych nauczycieli z treścią orzeczeń i opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej.
  3. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce i uczniom wybitnie uzdolnionym.
  4. Kierowanie procedurą wnioskowania Zespołu do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie badań ucznia, w tym także w zakresie wystawiania opinii dotyczących obniżenia wymagań edukacyjnych oraz stworzenia udogodnień podczas sprawdzianów i egzaminów.
  5. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
  6. Współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie wyboru przez uczniów dalszej drogi kształcenia.
  7. Propagowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
  8. Bieżąca kontrola realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego.
  9. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w dziedzinie profilaktyki społecznej.
  10. Organizowanie pomocy i świadczeń dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  11. Dbałość o przestrzeganie przez pracowników Zespołu i rodziców postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
  12. Współpraca z rodzicami uczniów mających trudności w edukacji i wychowaniu.
  13. Współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
  14. Planowanie i realizowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego, w tym:
   1. diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
   2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych uczniom Gimnazjum,
   3. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
   4. koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez Zespół,
   5. współpraca z innymi nauczycielami Zespołu w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego.
   6. Do zadań logopedy należy w szczególności:
   7. Przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
   8. Diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem,
   9. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
   10. Współpraca z pedagogiem i nauczycielami,
   11. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
    1. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i logopedy ustala Dyrektor Zespołu.

§ 19

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, zwany dalej „klasowym zespołem nauczycielskim”.
 2. Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego obejmują:
 3. Uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
 4. Integrowanie treści międzyprzedmiotowych,
 5. Wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału,
 6. Wnioskowanie do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej w sprawach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych,
 7. Diagnozowanie i usprawnianie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programów Wychowawczych i Programów Profilaktyki,
 8. Porozumiewanie się z rodzicami danego oddziału w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
  1. Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
  2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
  3. Cele i zadania zespołu wynikają z określonego przez niego planu pracy.

§ 20

 1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okresu nauczania w danym typie szkoły.
 3. Obowiązki wychowawcy danego oddziału powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do chwili ukończenia przez uczniów danego etapu edukacyjnego.
 5. Rada Rodziców może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy.
 6. Nauczyciel może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora o zwolnienie go z obowiązków wychowawcy przydzielonego mu oddziału.

§ 21

 1.  Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów:
   1. Przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie.
   2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków.
   3.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
    1. Zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków.
    2.  Opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne.
    3.  Utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych.
    4. Współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych.
    5. Współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
    6. Monitorować postępy w nauce swoich wychowanków.
    7. Dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia.
    8. Udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd..
    9. Kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej.
    10.  Utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia.
    11. Powiadamiać o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem zajęć.
    12.  Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego ocenach rocznych.
    13. Uczestniczyć w zebraniach/ wywiadówkach.
 2.  Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).  
 3. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.

VI. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I OBOWIĄZEK SZKOLNY

§22

 1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 4 lat,

do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat.

 1. Karty zgłoszenia wydawane i przyjmowane są przez Dyrektora Zespołu Szkół w terminie od 15.03 do 15.04 każdego roku.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do punktu przedszkolnego mają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dzwola, w obwodzie Zespołu Szkół w Krzemieniu.
 3. Za rekrutację do punktu i oddziału przedszkolnego odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół.
  1. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez Organ Prowadzący.
  2. O przyjęciu dziecka do punktu i oddziału przedszkolnego rodzice dziecka zostaną powiadomieni przez Dyrektora Zespołu Szkół w sposób ustalony z rodzicami.
  3. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności.

§ 23

 1. Do szkoły podstawowej, która wchodzi w skład Zespołu Szkół, uczęszczają uczniowie od 6 do 12 roku życia.
 2. Uchylony
 3. Uchylony
 4. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor zespołu na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Na wniosek rodziców Dyrektor Zespołu, w którym obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.
 8. Uczniowie, którzy ukończyli klasę VI kontynuują naukę w gimnazjum.

§ 24

 1. Do gimnazjum, które wchodzi w skład Zespołu, uczęszczają uczniowie w wieku od 12 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
 2.  Dyrektor Zespołu przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód.
 3. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
 4. Dyrektor Zespołu może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 25

 1. Prawa ucznia - uczeń zespołu ma prawo:
 2. Do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania.
 3. Posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania.
 4. Korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 5. Tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.
 6. Poszanowania swej godności.
 7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 8. Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich.
 9. Korzystania z pomocy doraźnej.
 10. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 11. Noszenia emblematu szkoły.
 12. Nietykalności osobistej.
 13. Bezpiecznych warunków pobytu w szkole.
 14. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.
 15. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 16. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do punktu przedszkolnego jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dziecka.
  1. Obowiązki ucznia - uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:
  2. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
  3. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
  4. Zmieniać obuwie przy wejściu do budynku szkoły.
  5. Wystrzegać się szkodliwych nałogów.
  6. Naprawiać wyrządzone szkody materialne.
  7. Przestrzegania zasad kultury współżycia.
  8. Dbania o honor i tradycję Szkoły.
  9. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.
  10. Zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 7, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu.
  11. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.
  12. Usprawiedliwiania nieobecności w terminie do dwóch tygodni od dnia ostatniej nieobecności w formie zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia pisemnego podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów).
  13. Dziecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.
  14. Nie przynoszenia na teren szkoły i nie korzystania z urządzeń elektronicznych typu: telefon komórkowy, mp3, mp4, kamery, dyktafonu.
  15. Przynoszenie notebooka jest dozwolone za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, jeśli jest niezbędny do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
  16. Uczeń gimnazjum ma obowiązek przystąpić do udziału w projekcie edukacyjnym, fakt ten będzie potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 26

 1. Nagrody i wyróżnienia - uczeń Zespołu może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 2. Rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły.
 3. Wzorową postawę.
 4. Wybitne osiągnięcia.
 5. Dzielność i odwagę.
  1. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Zespołu Szkół:
  3. Pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich.
  4. Pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej.
  5. Nagrody książkowe.
  6. Listy gratulacyjne dla rodziców.
  7. Wpis pamiątkowy do kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt szkole i rodzicom – wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza wpis Rada Pedagogiczna.
  8. Inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, itp.).
   1.  Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły oraz przez Radę Rodziców Zespołu Szkół.
   2.  Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
   3. W stosunku do uczniów, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w §26 ust.2 mogą być stosowane następujące kary:
   4. Upomnienie przez wychowawcę wobec klasy.
   5. Upomnienie przez Dyrektora.
   6. Nagana Dyrektora wobec społeczności uczniowskiej.
   7. Pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.
   8. Zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.
   9. Przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły.
   10. Przeniesienie za zgodą Kuratora Oświaty do innej szkoły.
    1. Zespół Szkół ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
    2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem:
    3. Samorządu Uczniowskiego.
    4. Rodziców.
     1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty, gdy ten:

9.1 Umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi.

9.2 Dopuszcza się kradzieży.

9.3 Wchodzi w kolizję z prawem.

9.4 Demoralizuje innych uczniów.

9.5 Permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły.

 1. Uczeń Zespołu może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej, tego samego typu szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej dyrektora i za zgodą Kuratora Oświaty.
 2. Warunki pobytu w Zespole Szkół zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej:

11.1  Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa ze strony nauczycieli poprzez pełnienie dyżurów podczas imprez szkolnych (zabawy, dyskoteki).

11.2 Organizowanie spotkań profilaktycznych z pracownikami służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznej, policjantami, mających na celu uświadomienie uczniom i ostrzeżenie ich przed patologią społeczną.

11.3 Wskazanie przez nauczycieli wzorców odpowiedniego zachowania i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony nałogów.

VII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 27

 1. Wewnętrzny system oceniania uczniów zwany w skrócie – WSO
  1. Przepisy ogólne
  2. WSO reguluje warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Zespole Szkół w Krzemieniu oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
  3. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym.
  4. Przepisów WSO nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim.
  5. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
 2. Ocenianiu podlegają:
 3. zachowanie ucznia.
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.
  2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 4. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 5. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 6. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 7. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 8. diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia,
 9. wspieranie rozwoju,
 10. rozbudzanie motywacji uczenia się,
 11. uczenie systematyczności, organizowania uczenia się,
 12. kształtowanie obrazu samego siebie,
 13. uświadamianie oceny, jako elementu rzeczywistości,
 14. uczenie umiejętności oceny, korzystania z niej,
 15. wdrażanie do samooceny,
 16. sprawdzanie wiadomości i umiejętności,
 17. przygotowanie do „zdrowej rywalizacji”,
 18. wdrażanie do przestrzegania norm, zasad funkcjonujących w różnych organizacjach,
 19. rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji,
 20. psychiczne wzmacnianie ucznia (wskazywanie „mocnych” stron),
 21. niwelowanie stresu, lęku, agresywnych zachowań,
 22. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 23. promowanie rozumnej nauki.
  1. Zasady oceniania
 24. udział ucznia gimnazjum w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania; szczegółowe kryteria udziału w projekcie edukacyjnym określa regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu.
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 25. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 26. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
 27. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 28. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania,
 29. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
 30. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 31. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
  1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców:
 32. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 33. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 34.  wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
  1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.
 35.  uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) może zwrócić się do nauczyciela składając pisemną prośbę
  o uzasadnienie ustalonej oceny  w terminie do 3 dni od jej wystawienia,
 36. sprawdzone i poprawione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji natomiast rodzice na zebraniach lub konsultacjach,
 37. na powyższy zasadach udostępniane są  również inne dokumenty dotyczące oceniania tj. kartkówki, referaty, karty pracy, wypracowania klasowe itp.,
 38. wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego, którego dokumentacja dotyczy.
  1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 39.  nauczyciel uzasadniając ocenę odnosi się do stopnia opanowania wymagań edukacyjnych oraz aktywności ucznia,
 40.  uzasadnienie oceny może mieć formę informacji ustnej, pisemnej recenzji lub oceny opisowej.
  1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 41. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 42. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b. ust.3 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” z zastrzeżeniem ust.3.,
 43.  przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. A dodatkowo  z wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach i aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
  1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
  2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
  3. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 44. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie, o którym mowa w ppkt. 13, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,
 45. w przypadku zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”,
  1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
 46. śródroczne na 5 dni przed rozpoczęciem ferii zimowych,
 47.  roczne na 5 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
  1. Oceny klasyfikacyjne na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca oddziału w porozumieniu z nauczycielami, z uczniami oraz z ocenianym uczniem danego oddziału.

 1. Bieżące ocenianie i klasyfikowanie śródroczne
 2. Bieżące ocenianie i klasyfikowanie śródroczne polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dokonuje się według przyjętej skali.
 3. Poziom opanowania przez ucznia kompetencji określonych w standardach wymagań edukacyjnych klas 1-3 mierzy się za pomocą skali punktowej od 1 – 6;
 4. 6 punktów – brawo, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki,
 5. 5 punktów – osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce,
 6. 4 punkty – pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce; zastanów się, czy nie można lepiej,
 7. 3 punkty – osiągasz wyniki wystarczające; musisz postarać się o zwiększenie ilości zdobytych punktów,
 8. 2 punkty – niestety osiągasz wyniki słabe, niewystarczające; myślę jednak, że stać cię na osiągnięcie lepszych wyników,
 9. 1 punkt – osiągasz wyniki poniżej wymagań, zastanów się, co należy zrobić, aby podnieść ilość zdobytych punktów.
  1. Nauczyciele mogą dodatkowo stosować inne formy ocen bieżących: pochwały, gratulacje i komentarze itp.
  2. Ocena okresowa dokonywana jest w oparciu o kartę obserwacji ucznia opracowaną przez nauczycieli.
  3. Ocena ta powinna zawierać informacje dotyczące:
   1. postępów ucznia, efektów jego pracy,
   2. napotykanych przez niego trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych,
   3. potrzeb rozwojowych ucznia,
   4. nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez uczniów.
   5. Ocena z zachowania jest oceną opisową wystawianą przez wychowawcę klasy zgodnie z następującymi kryteriami:

- stosunek do obowiązków szkolnych:

 1. przygotowywanie się do lekcji, systematyczność,
 2. tempo i jakość pracy,
 3. aktywność na lekcjach,
 4. stopień zaangażowania w pracę na rzecz klasy,
 5. punktualność i systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia,
 6. wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności,
 7. rozwijanie zainteresowań i zdolności.

- zachowanie w grupie:

 1. nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
 2. reagowanie na polecenia nauczyciela,
 3. umiejętność współpracy w grupie,
 4. przestrzeganie szkolnych zasad i norm zachowania.

- kultura osobista:

 1. kulturalny sposób bycia i wyrażania się,
 2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze i na wycieczkach,
 3. poszanowanie mienia szkolnego, osobistego i społecznego.
  1. Oceny w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w gimnazjum:
ocena słowna ocena cyfrowa skrót
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst
ocena słowna skrót
Wzorowe wz
bardzo dobre bdb
Dobre db
Poprawne popr
Nieodpowiednie ndp
Naganne ng

 1. W ocenach bieżących określonych w pakt 7a dopuszcza się (+) lub (–).
 2. (+) lub (–) nie stosuje się przy ocenach śródrocznych oraz ocenach niedostateczny i celujący.
 3. Jeżeli poziom edukacyjny ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki przy ocenie niedostatecznej bieżącej lub śródrocznej należy postawić ,,!”.
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia (uczeń otrzymał ocenę ndst.!) uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki należy stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
 5. pisemną informację o brakach w zakresie podstaw programowych,
 6. indywidualne konsultacje nauczyciela z uczniem raz w tygodniu, (terminy konsultacji powinny być dostosowane do potrzeb uczniów; uczeń zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia się na konsultacje),
 7. pomoc koleżeńską zorganizowaną przez wychowawcę klasy,
 8. indywidualny kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 9. inną formę aktywizującą dostosowaną do możliwości ucznia.
  1. Uchylono 
  2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, przy czym ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania – to oceny opisowe.

 1. Roczne ocenianie i klasyfikowanie uczniów
 2.  Klasyfikowanie roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania – ocena opisowa.
 3. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i w gimnazjum, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych:


a. celujący – 6

b. bardzo dobry – 5

c. dobry – 4

d. dostateczny – 3

e. dopuszczający – 2

f. niedostateczny – 1


 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Ocenę zachowania roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:


a. wzorowe,

b. bardzo dobre,

c. dobre,

d. poprawne,

e. nieodpowiednie,

f. naganne.


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem p. 1.5 pp.18)
 3. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustalono jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
 5. Ogólne kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne
  1. w Zespole Szkół w Krzemieniu ustala się następujące ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej:

  Elementy treści nauczania Ogólne kryteria
wymagań edukacyjnych
Uwagi
dopuszczający 2

- niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);

- potrzebne  w życiu.

Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy  z danego przedmiotu (bloku przedmiotowego) w ciągu dalszej nauki.

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

dostateczny 3

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);

- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;

- o niewielkim stopniu złożoności, a wiec przystępne;

- często powtarzające się w programie nauczania;

- dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

- określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych
w podstawie programowej;

- główne proste, uniwersalne umiejętności,
w mniejszym zakresie wiadomości.

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki (w danej klasie).

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Warstwa ta nie powinna przekraczać 50% treści całego programu, tj. podstawy programowej.
dobry 4

- istotne w strukturze przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji);
- bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
-przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu (bloku, dziedziny edukacji) i innych przedmiotów szkolnych;
- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności;
- o zakresie przekraczającym wymagania zawarte

w podstawie programowej;
- wymagające umiejętności stosowania wiadomości

w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika.

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie (w klasie), ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej.

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, ale nie obejmujące całego programu nauczania.
bardzo dobry 5

- złożone, trudne, ważne do opanowania;

- wymagające korzystania z różnych źródeł;

- umożliwiające rozwiązywanie problemów;

- pośrednio użyteczne

w życiu szkolnym;

- pełne opanowanie treści programu nauczania.

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w klasie).

Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.

Mogą wykraczać poza opublikowany program nauczania.
celujący     6

- znacznie wykraczające poza program nauczania;

- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

- wynikające z indywidualnych zainteresowań;

- zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu (klasy) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe.

 Uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcie.

 1. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów (bloków, zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. Kryteria te, jako część składową Przedmiotowego Systemu Oceniania, opracowują nauczyciele na piśmie  i są jednakowe dla wszystkich uczniów na danym etapie kształcenia (z danej klasy, poszczególnych oddziałów).
  1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.
  2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
   1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
   2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
   3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
   4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
   5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
   6. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
   7. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:


a. wzorowe,

b. bardzo dobre,

c. dobre,

d. poprawne,

e. nieodpowiednie,

f. naganne


 1. Ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do innych ocen z zachowania otrzymuje uczeń, który:
  1. wywiązuje się z obowiązków ucznia:

-        systematycznie uczęszcza do szkoły, ma nie więcej jak 5 godzin nieusprawiedliwionych lub 1 dzień lub 5 spóźnień w półroczu,

-        pracuje w szkole w miarę swoich możliwości i warunków,

-        wywiązuje się z zadań powierzonych przez nauczycieli,

-        nie utrudnia prowadzenia lekcji,

-        współpracuje z wychowawcą,

-        wykazuje się pracą na rzecz klasy i środowiska,

-        wywiązuje się z obowiązku dyżurnego,

-        przeczytał 5 lektur w półroczu (potwierdzenie z bibliotek lub zeszyt lektur);

 1. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

-        szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,

-        nosi stroje i ubiory zgodne z normami obyczajowymi,

-        pomaga kolegom w nauce,

-        nie umożliwia ściągania;

 1. dba o honor i tradycje szkoły:

-        - aktywnie uczestniczy w apelach szkolnych;

 1. dba o piękno mowy ojczystej:

-        nie używa wulgarnego słownictwa;

 1. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

-        dba o higienę swoją i innych,

-        dba o higienę otoczenia,

-        nie ulega nałogom,

-        nie namawia do postępowań prowadzących do nałogów,

-        przestrzega zasad zdrowia, estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia (czystość, stosowny strój),

-        nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi;

 1. godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

-        cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów,

-        używa wyrażeń grzecznościowych,

-        pozostaje na terenie szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych;

-        okazuje szacunek pracownikom szkoły,

-        nie prowokuje kłótni, konfliktów, bójek,

-        nie namawia do zachowań nie zgodnych z regulaminem szkoły.

 1. Zachowanie bardzo dobre
  1.  przykładnie wypełnia obowiązki ucznia,
  2.  przynależy do organizacji działających w szkole,
  3.  wszystkie obecności ma usprawiedliwione, nie spóźnia się na zajęcia (ma w półroczu nie więcej niż 3 spóźnienia),
  4.  przeczytał przynajmniej 7 książek w półroczu,
  5.  uczestniczy aktywnie w procesie lekcyjnym, w kółkach przedmiotowych i zawodach sportowych.
  6. Zachowanie wzorowe
   1.  jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,
   2.  wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich,
   3.  jest doskonałym organizatorem, wykazuje się dużą inicjatywą na rzecz klasy i szkoły,
   4.  jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne,
   5.  pełni różne funkcje w organizacjach szkolnych,
   6.  w konkursach przedmiotowych i sportowych osiąga czołowe miejsca,
   7.  stanie w obronie pokrzywdzonych,
   8.  spory potrafi załatwić w drodze negocjacji i mediacji.
   9. Ocenę poprawną
    1. sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły,
    2.  poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
    3.  w stosunku do pracowników szkoły i uczniów zachowuje się bez większych zastrzeżeń,
    4.  nie zawsze przestrzega zasad higieny osobistej, estetyki,
    5.  wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,
    6.  ma nie więcej jak 20 godzin nieusprawiedliwionych lub 10 spóźnień w półroczu,
    7.  w ciągu  półrocza otrzymał do 5 pisemnych uwag o nie zmienianiu obuwia na szklone oraz nie więcej niż 10 pisemnych uwag o nieodpowiednim zachowaniu.
    8. Ocenę nieodpowiednią
     1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
     2.  ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły,
     3.  znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,
     4.  nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej,
     5.  nie przestrzega zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę,
     6.  nie pracuje na miarę swoich możliwości,
     7.  nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,
     8.  w półroczu spóźnił się więcej niż 10 razy i ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych,
     9.  wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie i konflikty,
     10.  niszczy mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,
     11.  zdarzają mu się drobne wykroczenia, ale zastosowane środki i metody wychowawcze wpływają na poprawę zachowania.
     12. Ocenę naganną
      1. swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych,
      2. działa w nieformalnych grupach takich jak bandy młodzieżowe, gangi, sekty,
      3. ulega nałogom,
      4.  używa i rozprowadza środki odurzające,
      5.  bierze udział w kradzieżach,
      6.  wchodzi w konflikt z prawem,
      7. jest agresywny, ordynarny, znęca się nad słabszymi,
      8. stosuje szantaż lub zastraszenie,
      9. nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.
      10. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
      11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
      12. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
       1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 1, pkt.5, ppkt. 11 lit.b) i lit. c.
       2. Uchylono
       3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pp.18
       4. Uchylono
       5. Uchylono
       6.  Uchylono
       7. Uchylono
       8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalenia tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
       9. W skład komisji wchodzą:
        1.  dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
        2.  wychowawca oddziału,
        3.  wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
        4.  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
        5.  przedstawiciel Rady Rodziców.
        6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
        7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
         1. termin posiedzenia komisji,
         2.  wyniki głosowania,
         3.  ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
        8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
         1. Ocenianie bieżące
        9. Ocenianie bieżące – ma na celu monitorowanie rozwoju ucznia, pozwala opisać różne aspekty szkolnej kariery, odbywa się na bieżąco poprzez:
        10. kartkówki (materiał z trzech ostatnich lekcji),
        11. sprawdziany,
        12. praca klasowa,
        13. testy,
        14. aktywność na lekcji,
        15. prace projektowe,
        16. wytwory pracy własnej ucznia,
        17. praca domowa.
         1. Ocenianie sumujące ma na celu monitorowanie systemu szkolnego, odbywa się okresowo:
         2. testy,
         3. kontrolne prace pisemne,
          1.  każdy dział programowy kończy się pomiarem (test, praca klasowa).
          2. Prace klasowe muszą być zapowiedziane, co najmniej na tydzień wcześniej i poprzedzone lekcją powtórzeniową (lub inną formą pracy z uczniem utrwalającą przewidziany na sprawdzian materiał) z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji.
          3. Sprawdzian z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi (15 min.).
          4. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany (15 min.).
          5. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji 1 raz w semestrze, (gdy jest 1 godzina tygodniowo) lub 2 razy w pozostałych przypadkach. Nauczyciel uwzględnia, nieprzygotowanie, jeśli uczeń zgłosi je przed lekcjami. Zgłoszone przez ucznia, nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
          6. Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji: sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna.
          7. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwu tygodni od rozdania prac.
          8. Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone prace klasowe w ciągu dwóch tygodni. Nie wolno przeprowadzać kolejnej pracy klasowej, jeśli poprzednia nie została oddana (nie dotyczy kartkówek).
          9. Jeżeli oceny prac klasowych nie satysfakcjonują ucznia, ma prawo do jednej pracy poprawkowej w semestrze,
          10. Nie stawienie się ucznia (który nie pisał pracy klasowej lub, który uzyskał ocenę (negatywną) na poprawkową pracę klasową w wyznaczonym terminie równoznacznie jest z uzyskaniem oceny negatywnej.
          11. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów w okresie do 31 sierpnia danego roku. Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wg poniższych zasad:
          12. uczeń zapoznaje się z poprawiona przez nauczyciela pracą klasową w szkole na zajęciach edukacyjnych,
          13. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do poprawionej pracy pisemnej swojego dziecka na terenie Zespołu, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
           1. Oceny z przeprowadzonej pracy klasowej muszą być wpisane do dziennika.
           2. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy; stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
           3. Nauczyciel nie powinien wpisywać oceny negatywnej za ściąganie, jeżeli nie stwierdził tego na zajęciach.
           4. Nie odrabianie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej; za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celujący, bardzo dobry lub dobry.
           5. Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (bloków, przedmiotów) i podają je uczniom do wiadomości.
           6. Oceny cząstkowe z prac pisemnych wyrażone są w następującej skali:
           7. 30 – 49% - dopuszczający
           8. 50 – 74% - dostateczny
           9. 75 – 94% - dobry
           10. 95 – 100% - bardzo dobry
           11. 100% + zadania, których wymagania i treści wykraczają poza ,,podstawę programową"; nauczyciel dobiera je indywidualnie dla zespołu klasowego lub ucznia – celująca.
            1. Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy:
            2. częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów (bloków, zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. Zasady te, jako część składową Przedmiotowego Systemu Oceniania, opracowują nauczyciele na piśmie  i są jednakowe dla wszystkich uczniów na danym etapie kształcenia (z danej klasy, poszczególnych oddziałów).
             1. Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.
             2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.
             3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych w WSO.
             4. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.
             5. Samorząd klasowy organizuje samopomoc koleżeńską uczniom mającym kłopoty w nauce.
             6. Uczeń, który poprawia ocenę niedostateczną, może otrzymać ocenę wyższą niż dopuszczająca.
             7. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
             8. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu
              w dzienniku, w momencie zapowiedzi).
             9. Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg., ocenę śródroczną wystawiamy, co najmniej z trzech ocen cząstkowych (w tym dwie prace pisemne), jeżeli przedmiot realizowany jest więcej niż 1 godz./tyg., ocen śródroczną wystawiamy, co najmniej z 5 ocen cząstkowych ( w tym minimum z dwóch prac pisemnych).
             10. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.
             11. Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz przed ocenianiem śródrocznym.
             12. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).
             13. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
             14. Wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów.
             15. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe samodzielne prace sprawdzające kolorem zielonym, inne oceny kolorem czarnym (niebieskim).
             16. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w zeszycie wychowawczym.
             17. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informacje dodatkową o naganie Dyrektora, promocji z wyróżnieniem.
             18. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.
             19. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu w szkole w obecności nauczyciela; uczeń jest na bieżąco informowany przez nauczyciela o otrzymywanych ocenach.
             20. Nauczyciele klas IV-VI i gimnazjum informują rodziców ucznia o ocenach, jakie otrzymuje dziecko z poszczególnych zajęć edukacyjnych, jego postępach w nauce, indywidualnych osiągnięciach, trudnościach w nauce i kłopotach wychowawczych na bieżąco za pomocą wpisów do zeszytów, dzienniczków, poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami w trakcie ustalonych przez nauczyciela konsultacji i przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem zebrań rodziców, poprzez wizyty w domu ucznia, o osiągnięciach zbiorowych - na zebraniach rodziców.
             21. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
             22. Nauczyciele klas I-III informują rodziców o postępach ucznia i przedstawiają aktualny poziom jego osiągnięć indywidualnych - na bieżąco poprzez rozmowy indywidualne w trakcie konsultacji i ustalonych harmonogramem zebrań rodziców oraz w trakcie doraźnych spotkań na życzenie nauczyciela lub rodziców (prawnych opiekunów), zbiorowych - na zebraniach rodziców.
             23. Nauczyciele udzielają rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w celu stymulowania jego rozwoju.
             24. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w następujący sposób:
             25. w przypadku przewidywanych wszystkich ocen pozytywnych /wyższych od niedostatecznej/ wychowawca klasy przekazuje przez ucznia jego rodzicom /prawnym opiekunom/ na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym kartkę z przewidywanymi ocenami z poszczególnych zajęć edukacyjnych; rodzice zwracają wychowawcy w terminie przez niego wyznaczonym podpisaną kartkę, wychowawca przechowuje podpisane kartki w kopercie dołączonej do zeszytu wychowawczego,
             26. w przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych wychowawca oddziału  na miesiąc przed zakończeniem zajęć wzywa rodziców do szkoły, informuje osobiście o przewidywanych ocenach, dokumentując rozmowę w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie wychowawczym według wzoru: data rozmowy, adnotacja o poinformowaniu o przewidywanych ocenach niedostatecznych i pozostałych, nazwy zajęć edukacyjnych, z których przewidywane są oceny niedostateczne, podpis rodziców /prawnego opiekuna/.
              1. Opinii o postępach ucznia nie należy udzielać telefonicznie.
              2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest jakichkolwiek podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania.
              3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
              4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
              5. Egzamin  klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
              6. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;
              7. spełniający obowiązek szkolny (lub obowiązek nauki) poza szkołą.
               1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
               2. Uczniowi, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
               3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem w pp. 53.
               4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
               5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
               6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
               7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 49) przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkoła. W skład komisji wchodzą:
               8. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
               9. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
                1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.47  oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
                2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
                3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
                4. nazwę zajęć edukacyjnych,
                5. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pp 56,
                6. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
                7. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
                8. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
                 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
                 2. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
                 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
                 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
                 5. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pp. 65
                 6.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
                 7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
                 8. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
                 9. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania  w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
                  1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pp. 66) lit. a., uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
                  2. W skład komisji wchodzą:
                  3.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
                   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –  jako przewodniczący komisji,
                   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
                   3. nauczycielz danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,
                   4. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przeprowadza komisja wymieniona  w pkt1.5 pp 19).
                    1. Nauczyciel, o którym mowa w pp. 68 pkt 1 lit. b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
                    2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
                    3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
                    4.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jak w pkt. 59,
                    5. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
                     1. skład komisji,
                     2. termin posiedzenia komisji,
                     3. wyniki głosowania,
                     4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
        18.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
        19.  Do protokołu, o którym mowa w pp. 71 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
        20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w
        21. Przepisy pp.66) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
         1. Sprawdziany i egzaminy
        22. W ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian.
        23. W ostatnim roku nauki w gimnazjum przeprowadzany jest egzamin.
        24. Sposób przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w pkt.1 i 2 przedstawia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.


 


 1. Promowanie do klasy wyższej
 2. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada  Pedagogiczna  może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem U.S.O. art. 44m ust. 6.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pp. 1) albo w pp. 3) nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem pp.6).
 7. Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po zasięgnięciu opinii wychowawcy lub na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów).
 8. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej  uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 9. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 10. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyżej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyżej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowejuzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych  ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną z zachowania, kończy szkołę z wyróżnieniem.
 13. Za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia Rada Pedagogiczna może wyróżnić ucznia poprzez:
 14. nagrodę książkową,
 15. nagrodę rzeczowa,
 16. w klasach I-III tytuł Wzorowy Uczeń,
 17. list gratulacyjny do rodziców ucznia szczególnie wyróżniającego się.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami statutu jak również z przepisami wykonawczymi do Ustawy o systemie oświaty.

§ 29.

§ 30.

 1.  Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół jest Rada Pedagogiczna.
 2.  Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

§ 31.

 1. Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia wszystkim członkom społeczności szkolnej możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły.

                                                                                   § 32.

 1. Zmodyfikowany Statut Zespołu Szkół  w Krzemieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

logo 100lecie

Kalendarz

Wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 436

W tygodniu 3495

Wszystkie 199562

 


Copyright© Zespół Szkół w Krzemieniu