logo wolontSZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

w Zespole Szkół w Krzemieniu

Mnóżmy dobro naokoło siebie

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA PRZY ZESPOLE SZKÓŁW KRZEMIENIU 

Cele:

 1. rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
 2. poznawanie z ideą wolontariatu,
 3. przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej
 4. umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,
 5. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,
 6. pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 7. rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,
 8. nauka samorządności,
 9. realizacja lokalnych projektów;

KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA

Wolontariusz powinien:

1. Być pewnym.

Patrz w swe serce i pamiętaj, jak bardzo chcesz pomóc innym ludziom.

2. Być przekonanym.

Nie oferuj swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego,
co robisz,

3.Być lojalnym.

Zgłaszaj sugestie, a nie „uderzaj” w innych,

4.Przestrzegać zasad.

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać,
że są ku nim powody.

5. Mówić otwarcie.

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze,
 bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.

6. Chętnie uczyć się.

Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.

7. Stale rozwijać się.

Powinieneś wiedzieć wszystko o twojej organizacji i pracy.

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą.

Będziesz pracował lepiej i z większa satysfakcja wykonując to, czego się od ciebie oczekuje.

9. Być osobą, na której można polegać.

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić.
Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

10.Działać w zespole.

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Postać samotnika działającego
na własną rękę nie pasuje w dzisiejszych złożonych systemach społecznych.

Działania SKW

Szkoła:

 • tworzenie grup uczniowskich,
 • korepetycje koleżeńskie,
 •  działalność edukacyjna, samopomocowa, charytatywna
  i kulturalna.

Środowisko lokalne:

 • współpraca z placówkami pomocy społecznej
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi (szkoły, domy kultury, świetlice)
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • realizowanie projektów lokalnych.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół w Krzemieniu

I. Postanowienia ogólne

1.Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżensko-przyjacielskie.

2.Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem  może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

3.Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

4. Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie  nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

II. Cele i działania

 1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

III. Prawa Wolontariusza

1. Do Szkolnego Klubu Wolontariuszy mogą należeć uczniowie Zespołu Szkół w Krzemieniu

2. Członkowie Klubu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

3. Członkowie Klubu mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy dotyczące bieżącej   

    działalności.

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole

i pomocy w domu.

5. Członkowie Klubu mogą  liczyć na wsparcie ze strony koordynatora i innych członków klubu.

6.Każdy może przystąpić do klubu jak i z niego wystąpić uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

IV. Obowiązki Wolontariusza

1.Członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów na działanie w klubie.

2. Członkowie Klubu systematycznie uczestniczą w pracach klubu,
a także w spotkaniach i warsztatach.

3.     Członkowie Klubu są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4.     Członkowie Klubu są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

5.     Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń
za wykonaną pracę.

6.     Członkowie Klubu starają się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.

       V. Standardy funkcjonowania
 

 1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy .

 2. Koordynacja pracy wolontariuszy.

 3. Monitorowanie działań wolontariuszy.

 4. Ewaluacja pracy wolontariuszy.

 

                                               VI. Struktura

1. Szkolny Klub Wolontariusza nie posiada nadmiernie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

2. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się  nauczyciele koordynatorzy .

 

VII. Obszary działania

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne):

1.     Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

2.     Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy w organizowaniu spotkań i imprez dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

3.     Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.

4.     Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

 

VIII. Majątek i fundusze

1.     Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Wolontariatu. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Klub Wolontariusza.

2.     Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się zespół koordynatorów Wolontariatu.

3.     Wszelkie środki finansowe będą przeznaczone tylko i wyłącznie na Klub Wolontariusza (np. działalność informacyjna, itp.)

 

IX. Nagradzanie wolontariuszy

1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy  i koordynatorów, na którym 

    będzie podsumowana działalność członków Klubu.

2. Członkowie Klubu zostaną nagrodzeni poprzez:

• wyrażenie uznania słownego

• pochwałę na forum szkoły

• umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Klubu, gazetce

   szkolnej i stronie internetowej szkoły

• wręczenie dyplomów.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla  działalności wolontariusza.                                                              

Opracowanie: Małgorzata Kędrak,

wraz z wolontariuszami

Harmonogram działań

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU


Lp. ZADANIA DO WYKONANIA Termin Uwagi
 1.

 2.

 3,

 4,

 5,

 4.

5.

 6,

 Początek działalności Szkolnego Koła Wolontariatu.

 Przygotowanie planu pracy SKW

Przeprowadzenie zajęć tematycznych dla wolontariuszy:

- Wolontariat- co to takiego?

- Ja wolontariusz- co to znaczy być wolontariuszem

- Kształtowanie charakteru

- Potrzeba drugiego człowieka

- Solidarność drogą do pokoju
   i rozwoju

- Dar miłości

 Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom m.in.: Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia

  Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy innym m.in.:

·         Ośrodkiem Pomocy Społecznej
      w Janowie Lubelskim i w Dzwoli, 

·         Domem Pomocy Społecznej 
     „Barka”

·         Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
    „Humanus” w Janowie Lubelskim

 Zorganizowanie kiermaszy (np. kartek świątecznych, stroików, ciast i zdrowej żywności  itp.) w celu pozyskania środków finansowych na zaplanowane działania.

 Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły m.in. PCK, SU.

Zagospodarowanie  gabloty w celu regularnego informowania społeczności szkolnej o podejmowanych działaniach i akcjach.

 wrzesień

wrzesień

cały rok

 cały  rok

w miarę potrzeby 

 cały rok

Przygotowanie kartek świątecznych i złożenie życzeń osobom samotnym

 zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

 

logo 100lecie

Kalendarz

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 189

W tygodniu 388

Wszystkie 439244

 


Copyright© Zespół Szkół w Krzemieniu